Protandim

Protandim

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

การเข้าสืบค้นมหาวิทยาลัยต่างๆ

การเข้าสืบค้นมหาวิทยาลัยต่างๆThaiLIS is Thailand Library  ค้นได้  24  มหาวิทยาลัย ดีมากๆ  http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.phpการเข้าสืบค้นมหาวิทยาลัยต่างๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
http://www.library.msu.ac.th/web/index.php?forcehpmode=advsearch

มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/index.php

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://dcms.lib.ru.ac.th/main.nsp?view=DCMS

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://library.swu.ac.th/#focus

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://kb.psu.ac.th/psukb/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวิติความเป็นมา จากการที่รัฐบาลมีแนวนโยบายสำคัญที่จะกระจายความเจริญไปสู่ชนบทและส่วนภูมิภาคโดยกระจายระบบบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการบริการพื้นฐานทางสังคม ซึ่งการบริการทางสังคมที่สำคัญที่สุด คือ การศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ รัฐบาลได้วางแนวนโยบายด้านสังคมที่ได้แถลงต่อสภา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2535 ในอันที่จะเร่งรัดการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบในการผลิตกำลังคนทุก ๆ ระดับ จึงได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพิจารณาดำเนินการจัดตั้งวิทยาเขตศาลายาขึ้น ในจังหวัดนครปฐม เดิมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตศาลายา คือ โครงการขยายวิทยาเขตอุเทนถวายศาลายา เนื่องจากสถานที่เดิมมีเนื้อที่จำกัดเพียง 25 ไร่ ต่อมาใน พ.ศ.2534 ได้ทำการเช่าที่ของวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ 111 ไร่ ทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ทางด้านโยธาและสถาปัตยกรรม เป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารปฏิบัติงานและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ประกาศจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ นับเป็นวิทยาเขตที่ 35 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และวิทยาเขตศาลายา ได้เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2548 โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 6ก วันที่18 มกราคม พ.ศ.2548 พระราชบัญญัตินี้มีผลทำให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงถือได้ว่ามีฐานะเป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา โดยจัดเป็น 6 คณะ 3 วิทยาลัย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีพื้นที่จัดการศึกษารวม 4 พื้นที ได้แก่ พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ พื้นที่เพาะช่าง และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
พื้นที่ศาลายา 
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. สำนักงานอธิการบดี
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
5. คณะศิลปศาสตร์
6. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เป็นพื้นที่จัดการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุด ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 126 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 เดิมเรียกว่า “โรงเรียนวัดเชิงเลน” เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีพระภิกษุสามเณรเป็นครูสอน และใช้กุฏิ ศาลาการเปรียญ หรือศาลาภายในวัดเป็นสถานที่เรียน มีผู้นิยมส่งบุตรหลานมาฝากเป็นศิษย์เรียนหนังสือ ในสำนักเรียนวัดบพิตรพิมุขกันมาก นักเรียนในยุคนั้นได้แก่ พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด ภิรมย์ภักดี) พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) และพระยารณชัยชาญยุทธ (ศุข โชติเสถียร) เป็นต้น ครั้นถึงเดือนเจ็ด ปีระกา สัปตศก 1247 หรือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2428 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่5) ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนวัดบพิตรพิมุขขึ้นเป็นโรงเรียนหลวงรุ่นแรก สำหรับให้ราษฎรได้ศึกษาเล่าเรียน โดยมีขุนอนุกิจวิธูร (น้อย จุลวิธูร) เป็นอาจารย์คนแรก และมีนักเรียนเพียง 34 คน ในปีแรกที่เปิดสอนอย่างเป็นทางการ ได้เปิดสอนมูลสามัญขั้นต่ำประโยค1 ก่อน และได้ปรับเปลี่ยนการศึกษามาเรื่อย ๆ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มีหน่วยงานและคณะต่าง ๆ ดังนี้
1. สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะศิลปศาสตร์
พื้นที่เพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่เพาะช่าง ก่อตั้งมาเป็นเวลา 98 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปหัตถกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะการช่างของไทยให้คงไว้สืบไปมิให้เสื่อมสูญ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นและพระราชทานนามว่า “โรงเรียนเพาะช่าง” และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนเป็นสวัสดิมงคล เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ.2456 ปัจจุบันเรียกว่า “วิทยาลัยเพาะช่าง”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง มีหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. สำนักบริหารเพาะช่าง
2. วิทยาลัยเพาะช่าง
3. สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม
พื้นที่วังไกลกังวล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วังไกลกังวล ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 21 ปี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ก.ม. ที่ 242 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า “วิทยาเขตวังไกลกังวล” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่30 พฤษภาคม พ.ศ.2533 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุ90 พรรษา อีกทั้งเป็นการขยายการศึกษาวิชาชีพระดับสูงให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เพื่อจะได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความคิดในการดำรงชีวิต ทั้งเป็นการผลิตและพัฒนากำลังคน สำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) ของรัฐบาลเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวล คือ การเกิดวาตภัยพายุใต้ฝุ่นเกย์ ในบริเวณ 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ.2532 ทำให้ประชาชนบางส่วนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลจึงได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยให้ส่วนราชการร่วมแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนภายใต้ “แผนฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง” หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอโครงการเข้าแผน เช่น โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการประมงชุมพร ของกรมอาชีวศึกษา ในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้จัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวลขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานดังกล่าวด้วย วิทยาเขตวังไกลกังวลได้สนองนโยบายของรัฐบาลโดยเร่งด่วน จนสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) รุ่นแรก จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาละ30 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 และได้ เปิดเรียนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2533 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและในปี พ.ศ.2533 เป็นปีครบรอบ 90 ปี ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การเริ่มต้นของวิทยาเขตวังไกลกังวลมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่สำคัญของชาติอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มีหน่วยงานและคณะต่าง ๆ ดังนี้
1. สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล
2. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
4. คณะบริหารธุรกิจ
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
6. สำนักงานการศึกษาทางไกล

Cr. :: http://info.rmutr.ac.th/?page_id=9
การจัดทาแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2556-2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์http://plan.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/12/rmutr_plan_strategicplan56-60.pdf

แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

http://arit.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/strategy-56-60.pdf


  


วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

Protandim Nrf2 ใช้ดีจนต้องบอกต่อ

Protandim Nrf2 ใช้ดีจนต้องบอกต่อ

Protandim Nrf2


โรคต่างๆที่ Nrf2 synergizer หรือ Protandim ช่วยได้ คือ
- โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้ง เส้นเลือดแข็งกระด้าง, โรคหัวใจขาดเลือด, โรคของระบบหลอดเลือด และหัวใจล้มเหลว
- โรคของระบบประสาท รวมทั้ง อัลไซเมอร์, พาคินสัน, ALA 
- มะเร็ง (ป้องกัน) และรักษาร่วมกับการรักษาอื่นๆ
- โรคไตต่างๆ
- โรคเบาหวาน, โรคอ้วน
- โรคตับต่างๆโรคเกี่ยวกับปอด รวมทั้งหอบหืด, ถุงลมโป่งพอง
- ติดเชื้อในกระแสเลือด
- โรคออโต้อิมมูนต่างๆ
- โรคเกี่ยวกับลำไส้
- HIV/AIDS
- Multiple clerosis
- โรคลมชัก 

ย้อนวัยให้สุขภาพได้สูงสุดถึง 40% ภายใน 30 วัน 

เอาชนะสัญญาณความเสื่อมของสุขภาพ 70 ประการ
เหนือกว่าสเต็มเซลล์, คอลาเจนและสารต้านอนุมูลอิสระทุกชนิด เพิ่มการสร้างกลูต้าไธโอนในร่างการสูงสุดถึง 300%
เพิ่มการสร้างเอ็มไซม์เอสโอดีนสูงสุดถึง 34%
เพียง 1 เม็ด เทียบเท่ากับการทานวิตมินซี 150 เม็ด

PROTANDIM
Nrf2 Synergizer
ราคาสมาชิก 1,750 บาท
ราคาปลีก 2,077 บาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 🙏

Line ID :: Lifevantage1หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณปลา 🙏

Line ID :: pla-prapasara

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

คนอยากสูงมาทางนี้ เสริมลุคให้สูง สวย ปังด้วย "PLATFORM SNEAKERS"

คนอยากสูงมาทางนี้ เสริมลุคให้สูง สวย ปังด้วย "PLATFORM SNEAKERS"
#30

เอาใจสาวชิคด้วยลุคสุดแซ่บ กับเชิ้ตซีทรูสีขาว กางเกงขาสั้นสีขาว และรองเท้าผ้าใบส้นสูงสีขาว คุมโทนและเก๋เว่อร์

#29

คุมโทนด้วยสีขาวและดำ กับเสื้อแขนกุดสีดำ กระโปรงจีบรอบสีดำ และรองเท้าส้นตึกสีขาว ยังไงก็ไม่ตกเทรนด์

#28

เซย์ไฮกับสไตล์สปอร์ตเกิร์ล ด้วยแจ๊กเก๊ตสีดำตัวโคร่งกางเกงสกินนี่สีดำและรองเท้าผ้าใบส้นตึกสีดำส้นขาว

#27

ลุคที่เหมาะกับการแต่งตัวไปเดินเล่นในเมืองท่ามกลางสายฝน กับเสื้อคลุมสีครีม กระโปรงสั้นมีระบายสีดำ และรองเท้าผ้าใบส้นตึกสุดเก๋

#26

แต่งตัวสไตล์สาวฮาราจุกุ ด้วยเดรสแบบญี่ปุ่นสีดำ ถุงน่องลายดาวสุดชิค และรองเท้าส้นตึกแบบบู้ท

#25

แต่งตัวไปแฮงเอ้าท์กับเพื่อนสาว ด้วยชุดสบายๆ ที่เข้าคู่กัน คลุมด้วยเสื้อคลุมสีอ่อน และสวมรองเท้าผ้าใบส้นสูงสีขาว สบายตาและสบายกาย

#24

แต่งตัวง่ายๆ สไตล์ Normcore ด้วยเดรสแขนยาวสีเทาตัวเก่งและรองเท้าผ้าใบส้นสูงสีขาว 

#23

แต่งตัวรับลมร้อน ด้วยเสื้อโชว์ไหล่สีขาวลูกไม้แบบครึ่งตัว สวมกับกางเกงยีนส์และรองเท้าส้นตึกผ้าลูกไม้ สวยเก๋มีเสน่ห์แบบสาวหวาน

#22

แต่งตัวสวยเก๋ด้วยเสื้อแขนยาวสีดำและกางเกงเลกกิ้งลายดอกไม้สดใส สวมผ้าใบส้นสูงสีขาวด้วยก็เก๋ไก๋อย่างมีสไตล์

#21

เพิ่มความเซ็กซี่ขี้เล่นด้วยเชิ้ต Oversize เหมือนเอาเชิ้ตของแฟนมาใส่เป็นเดรส บวกกับรองเท้าผ้าใบส้นสูงสีขาวคู่ใจ ก็ปังแล้วว

#20

ผ้าใบส้นสูงก็ทำให้สวยแพงได้ แค่ใส่แม็กซี่เดรสลายเก๋ๆ หิ้วกระเป๋าสวยๆ ก็เริ่ดอยู่

#19

แต่งตัวแบบใสๆ ด้วยเสื้อแขนยาวลายตารางสีน้ำเงินและกระโปรงยีนส์ตัวเก่ง อย่าลืมสวมรองเท้าผ้าใบส้นสูงสีน้ำตาลสุดคิ้วท์ ดูเหมือนไอดอลวัยทีน

#18

มิกซ์แอนด์แมทต์กับลุควินเทจ ด้วยเสื้อแขนยาวลายขวางและกางเกงขาบานสีดำ ผูกผ้าพันคอลายเก๋ๆและสวมรองเท้าผ้าใบส้นสูงก็ได้กลิ่นอายยุค 70's แล้ว

#17

แต่งตัวแบบ street style ด้วยเสื้อแขนกุดกับกางเกงสกินนี่ อย่าลืมรองเท้าส้นตึกและผ้าผูกเอวเพิ่มความแซ่บบ

#16

เอาใจ Jeans Lover ด้วยเสื้อแจ๊คเก๊ตยีนส์สุดเท่ กางเกงยีนส์ และรองเท้าผ้าใบสีขาวสุดคูล

#15

อวดหุ่นสุดเซ็กซี่ด้วยเสื้อครอปสีดำกับกางเกงยีนส์เอวสูง ใส่รองเท้าส้นตึกเพื่อให้ขายาวสวยกว่าเดิม

#14

ลองเพิ่มความแปลกใหม่ที่ลายเสื้อ ใส่คู่กับกางเกงยีนส์และรองเท้าผ้าใบส้นสูงสีขาว ได้ลุคใหม่ๆ ไม่ซ้ำใครแน่นอน

#13

แต่งตัวแบบมินิมอลสไตล์ ด้วยเสื้อแขนขาวสีขาว กระโปรงยาวสีดำ รองเท้าผ้าใบส้นสูงสีขาว เรียบแต่ดูดี

#12

Keep ลุค smart-casual กับเสื้อกล้ามทับด้วยเสื้อสูทลำลอง อย่าลืมกางเกงยีนส์ตัวเก่งและรองเท้าผ้าใบหนังส้นตึก แค่นี้ก็เป็น working woman ที่ชิคๆ ได้แล้วว

#11

แต่งตัวเดินเล่นในวันที่อากาศร้อนๆ ด้วยเดรสแขนกุดลายทาง ผูกเชิ้ตเดนิมไว้ที่เอว สวมรองเท้าผ้าใบส้นสูงเก๋ๆ 

#10

แต่งตัวรับแสงแดดด้วยเดรสสีสดลายสัตว์ ใส่เครื่องประดับกับรองเท้าส้นตึกก็เก๋ไก๋มีสไตล์

#9

ลุคเรียบหรูด้วยเชิ้ตสีขาว กระโปรงเอวสูงสีครึม และรองเท้าผ้าใบส้นสูงสีขาว 

#8

แฟชั่น grunge ก็มา! กับเสื้อยืดสีขาวทับด้วยเชิ้ตลายสก็อต สวมกางเกงขาสั้นทับถุงน่องสีดำ และรองเท้าผ้าใบส้นสูงสีดำ ชิคเว่อร์! 

#7

เอาใจคนรักลายชนเผ่า ด้วยเสื้อแขนยาวลายดำขาวและกระโปรงลวดลายสไตล์ Tribal ยิ่งใส่กับรองเท้าส้นตึกยิ่งมีเสน่ห์ลึกลับ

#6

เลือกชุดเก๋ๆ ไปช็อปปิ้งชิวๆ กับเดรสสั้นแขนกุดสีน้ำตาล สะพายกระเป๋าสีสดใสและสวมรองเท้าผ้าใบส้นตึกลายดาวก็เปรี้ยวแซ่บไม่เหมือนใคร

#5

แต่งตัวแบบ Normcore Style หยิบง่ายใส่ได้บ่อย กับเดรสยาวสีน้ำเงินผ่าขาและรองเท้าส้นตึกสีดำ ไม่ต้องปวดหัวเรื่องการเลือกเสื้อผ้าอีกแล้ว

#4

แต่งตัวแบบสาวเกาหลี ด้วยเสื้อยืด Oversize สีเทาและเอี๊ยมสีดำ ยิ่งใส่กับรองเท้าผ้าใบส้นตึกยิ่งน่ารัก!

#3

ลุคเท่ๆ สำหรับสาวที่มีดนตรีร็อคในหัวใจ ด้วยเสื้อหนังสีดำใส่ทับกับเชิ้ตเดนิมและกางเกงยีนส์สกินนี่ อย่าลืมรองเท้าแพล็ตฟอร์มสนีกเกอร์สีเทาและแว่นกันแดดสีดำเพิ่มความคูล!

#2

แต่งตัวสบายๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยเสื้อยืดแขนยาวสีขาว กางเกงเลกกิ้งแบบสปอร์ต และรองเท้าสนีกเกอร์คู่ใจอย่าง adidas

#1

แต่งตัวเก๋ๆ สไตล์คาวบอย ด้วยแจ๊คเก๊ตยีนส์และกระโปรงสีน้ำตาล เปลี่ยนรองเท้าบู้ทเป็นผ้าใบส้นสูงก็มีสไตล์ไม่หยอก
นอกจากจะดูสูง สวย แพง ปังแล้ว ยังเหมาะกับเสื้อผ้าทุกสไตล์อีกด้วย รู้แบบนี้แล้วต้องหามาใส่ซักคู่แล้วแหละ จะได้ไม่เอ้าท์นะจ้ะ!

สาวๆมีรองเท้าผ้าใบ Platform Sneaker เก็บไว้แมทช์กับเสื้อผ้ากันแล้วถูกมั้ย?