Protandim

Protandim

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวิติความเป็นมา จากการที่รัฐบาลมีแนวนโยบายสำคัญที่จะกระจายความเจริญไปสู่ชนบทและส่วนภูมิภาคโดยกระจายระบบบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการบริการพื้นฐานทางสังคม ซึ่งการบริการทางสังคมที่สำคัญที่สุด คือ การศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ รัฐบาลได้วางแนวนโยบายด้านสังคมที่ได้แถลงต่อสภา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2535 ในอันที่จะเร่งรัดการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบในการผลิตกำลังคนทุก ๆ ระดับ จึงได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพิจารณาดำเนินการจัดตั้งวิทยาเขตศาลายาขึ้น ในจังหวัดนครปฐม เดิมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตศาลายา คือ โครงการขยายวิทยาเขตอุเทนถวายศาลายา เนื่องจากสถานที่เดิมมีเนื้อที่จำกัดเพียง 25 ไร่ ต่อมาใน พ.ศ.2534 ได้ทำการเช่าที่ของวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ 111 ไร่ ทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ทางด้านโยธาและสถาปัตยกรรม เป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารปฏิบัติงานและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ประกาศจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ นับเป็นวิทยาเขตที่ 35 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และวิทยาเขตศาลายา ได้เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2548 โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 6ก วันที่18 มกราคม พ.ศ.2548 พระราชบัญญัตินี้มีผลทำให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงถือได้ว่ามีฐานะเป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา โดยจัดเป็น 6 คณะ 3 วิทยาลัย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีพื้นที่จัดการศึกษารวม 4 พื้นที ได้แก่ พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ พื้นที่เพาะช่าง และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
พื้นที่ศาลายา 
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. สำนักงานอธิการบดี
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
5. คณะศิลปศาสตร์
6. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เป็นพื้นที่จัดการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุด ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 126 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 เดิมเรียกว่า “โรงเรียนวัดเชิงเลน” เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีพระภิกษุสามเณรเป็นครูสอน และใช้กุฏิ ศาลาการเปรียญ หรือศาลาภายในวัดเป็นสถานที่เรียน มีผู้นิยมส่งบุตรหลานมาฝากเป็นศิษย์เรียนหนังสือ ในสำนักเรียนวัดบพิตรพิมุขกันมาก นักเรียนในยุคนั้นได้แก่ พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด ภิรมย์ภักดี) พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) และพระยารณชัยชาญยุทธ (ศุข โชติเสถียร) เป็นต้น ครั้นถึงเดือนเจ็ด ปีระกา สัปตศก 1247 หรือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2428 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่5) ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนวัดบพิตรพิมุขขึ้นเป็นโรงเรียนหลวงรุ่นแรก สำหรับให้ราษฎรได้ศึกษาเล่าเรียน โดยมีขุนอนุกิจวิธูร (น้อย จุลวิธูร) เป็นอาจารย์คนแรก และมีนักเรียนเพียง 34 คน ในปีแรกที่เปิดสอนอย่างเป็นทางการ ได้เปิดสอนมูลสามัญขั้นต่ำประโยค1 ก่อน และได้ปรับเปลี่ยนการศึกษามาเรื่อย ๆ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มีหน่วยงานและคณะต่าง ๆ ดังนี้
1. สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะศิลปศาสตร์
พื้นที่เพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่เพาะช่าง ก่อตั้งมาเป็นเวลา 98 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปหัตถกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะการช่างของไทยให้คงไว้สืบไปมิให้เสื่อมสูญ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นและพระราชทานนามว่า “โรงเรียนเพาะช่าง” และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนเป็นสวัสดิมงคล เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ.2456 ปัจจุบันเรียกว่า “วิทยาลัยเพาะช่าง”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง มีหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. สำนักบริหารเพาะช่าง
2. วิทยาลัยเพาะช่าง
3. สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม
พื้นที่วังไกลกังวล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วังไกลกังวล ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 21 ปี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ก.ม. ที่ 242 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า “วิทยาเขตวังไกลกังวล” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่30 พฤษภาคม พ.ศ.2533 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุ90 พรรษา อีกทั้งเป็นการขยายการศึกษาวิชาชีพระดับสูงให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เพื่อจะได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความคิดในการดำรงชีวิต ทั้งเป็นการผลิตและพัฒนากำลังคน สำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) ของรัฐบาลเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวล คือ การเกิดวาตภัยพายุใต้ฝุ่นเกย์ ในบริเวณ 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ.2532 ทำให้ประชาชนบางส่วนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลจึงได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยให้ส่วนราชการร่วมแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนภายใต้ “แผนฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง” หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอโครงการเข้าแผน เช่น โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการประมงชุมพร ของกรมอาชีวศึกษา ในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้จัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวลขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานดังกล่าวด้วย วิทยาเขตวังไกลกังวลได้สนองนโยบายของรัฐบาลโดยเร่งด่วน จนสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) รุ่นแรก จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาละ30 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 และได้ เปิดเรียนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2533 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและในปี พ.ศ.2533 เป็นปีครบรอบ 90 ปี ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การเริ่มต้นของวิทยาเขตวังไกลกังวลมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่สำคัญของชาติอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มีหน่วยงานและคณะต่าง ๆ ดังนี้
1. สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล
2. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
4. คณะบริหารธุรกิจ
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
6. สำนักงานการศึกษาทางไกล

Cr. :: http://info.rmutr.ac.th/?page_id=9
การจัดทาแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2556-2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์http://plan.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/12/rmutr_plan_strategicplan56-60.pdf

แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

http://arit.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/strategy-56-60.pdf