Protandim

Protandim

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

การเข้าสืบค้นมหาวิทยาลัยต่างๆ

การเข้าสืบค้นมหาวิทยาลัยต่างๆThaiLIS is Thailand Library  ค้นได้  24  มหาวิทยาลัย ดีมากๆ  http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.phpการเข้าสืบค้นมหาวิทยาลัยต่างๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
http://www.library.msu.ac.th/web/index.php?forcehpmode=advsearch

มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/index.php

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://dcms.lib.ru.ac.th/main.nsp?view=DCMS

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://library.swu.ac.th/#focus

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://kb.psu.ac.th/psukb/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวิติความเป็นมา จากการที่รัฐบาลมีแนวนโยบายสำคัญที่จะกระจายความเจริญไปสู่ชนบทและส่วนภูมิภาคโดยกระจายระบบบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการบริการพื้นฐานทางสังคม ซึ่งการบริการทางสังคมที่สำคัญที่สุด คือ การศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ รัฐบาลได้วางแนวนโยบายด้านสังคมที่ได้แถลงต่อสภา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2535 ในอันที่จะเร่งรัดการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบในการผลิตกำลังคนทุก ๆ ระดับ จึงได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพิจารณาดำเนินการจัดตั้งวิทยาเขตศาลายาขึ้น ในจังหวัดนครปฐม เดิมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตศาลายา คือ โครงการขยายวิทยาเขตอุเทนถวายศาลายา เนื่องจากสถานที่เดิมมีเนื้อที่จำกัดเพียง 25 ไร่ ต่อมาใน พ.ศ.2534 ได้ทำการเช่าที่ของวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ 111 ไร่ ทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ทางด้านโยธาและสถาปัตยกรรม เป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารปฏิบัติงานและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยเป็นบางส่วน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ประกาศจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ นับเป็นวิทยาเขตที่ 35 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และวิทยาเขตศาลายา ได้เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2548 โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 6ก วันที่18 มกราคม พ.ศ.2548 พระราชบัญญัตินี้มีผลทำให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงถือได้ว่ามีฐานะเป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา โดยจัดเป็น 6 คณะ 3 วิทยาลัย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีพื้นที่จัดการศึกษารวม 4 พื้นที ได้แก่ พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ พื้นที่เพาะช่าง และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
พื้นที่ศาลายา 
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. สำนักงานอธิการบดี
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
5. คณะศิลปศาสตร์
6. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เป็นพื้นที่จัดการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุด ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 126 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 เดิมเรียกว่า “โรงเรียนวัดเชิงเลน” เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีพระภิกษุสามเณรเป็นครูสอน และใช้กุฏิ ศาลาการเปรียญ หรือศาลาภายในวัดเป็นสถานที่เรียน มีผู้นิยมส่งบุตรหลานมาฝากเป็นศิษย์เรียนหนังสือ ในสำนักเรียนวัดบพิตรพิมุขกันมาก นักเรียนในยุคนั้นได้แก่ พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด ภิรมย์ภักดี) พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) และพระยารณชัยชาญยุทธ (ศุข โชติเสถียร) เป็นต้น ครั้นถึงเดือนเจ็ด ปีระกา สัปตศก 1247 หรือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2428 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่5) ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนวัดบพิตรพิมุขขึ้นเป็นโรงเรียนหลวงรุ่นแรก สำหรับให้ราษฎรได้ศึกษาเล่าเรียน โดยมีขุนอนุกิจวิธูร (น้อย จุลวิธูร) เป็นอาจารย์คนแรก และมีนักเรียนเพียง 34 คน ในปีแรกที่เปิดสอนอย่างเป็นทางการ ได้เปิดสอนมูลสามัญขั้นต่ำประโยค1 ก่อน และได้ปรับเปลี่ยนการศึกษามาเรื่อย ๆ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มีหน่วยงานและคณะต่าง ๆ ดังนี้
1. สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะศิลปศาสตร์
พื้นที่เพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่เพาะช่าง ก่อตั้งมาเป็นเวลา 98 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปหัตถกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะการช่างของไทยให้คงไว้สืบไปมิให้เสื่อมสูญ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นและพระราชทานนามว่า “โรงเรียนเพาะช่าง” และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนเป็นสวัสดิมงคล เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ.2456 ปัจจุบันเรียกว่า “วิทยาลัยเพาะช่าง”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง มีหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. สำนักบริหารเพาะช่าง
2. วิทยาลัยเพาะช่าง
3. สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม
พื้นที่วังไกลกังวล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วังไกลกังวล ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 21 ปี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ก.ม. ที่ 242 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า “วิทยาเขตวังไกลกังวล” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่30 พฤษภาคม พ.ศ.2533 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุ90 พรรษา อีกทั้งเป็นการขยายการศึกษาวิชาชีพระดับสูงให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เพื่อจะได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความคิดในการดำรงชีวิต ทั้งเป็นการผลิตและพัฒนากำลังคน สำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) ของรัฐบาลเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวล คือ การเกิดวาตภัยพายุใต้ฝุ่นเกย์ ในบริเวณ 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ.2532 ทำให้ประชาชนบางส่วนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลจึงได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยให้ส่วนราชการร่วมแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนภายใต้ “แผนฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง” หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอโครงการเข้าแผน เช่น โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการประมงชุมพร ของกรมอาชีวศึกษา ในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้จัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวลขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานดังกล่าวด้วย วิทยาเขตวังไกลกังวลได้สนองนโยบายของรัฐบาลโดยเร่งด่วน จนสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) รุ่นแรก จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาละ30 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 และได้ เปิดเรียนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2533 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและในปี พ.ศ.2533 เป็นปีครบรอบ 90 ปี ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การเริ่มต้นของวิทยาเขตวังไกลกังวลมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่สำคัญของชาติอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มีหน่วยงานและคณะต่าง ๆ ดังนี้
1. สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล
2. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
4. คณะบริหารธุรกิจ
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
6. สำนักงานการศึกษาทางไกล

Cr. :: http://info.rmutr.ac.th/?page_id=9
การจัดทาแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2556-2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์http://plan.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/12/rmutr_plan_strategicplan56-60.pdf

แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

http://arit.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/strategy-56-60.pdf


  


วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

Protandim Nrf2 ใช้ดีจนต้องบอกต่อ

Protandim Nrf2 ใช้ดีจนต้องบอกต่อ

โปรแทนดิม ช่วยลดระดับความตึงเครียดของเซลล์ ผ่านทางการกระตุ้น Nrf2 ได้มากขึ้นกว่าเดิม ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายทั้งภายในและภายนอกในระดับเซลล์ ป้องกันริ้วรอย ย้อนวัยให้สุขภาพได้สูงสุดถึง 40% ภายใน 30 วัน 


PROTANDIM Nrf2 Synergizer
บรรจุ 30 แคปซูล ทานได้ 1 เดือน
ราคาปกติ 1,980 บาท
ราคาพิเศษเพียง 1750 บาท*Nrf2 เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ในเซลล์ โดยทำหน้าที่เสมือน
"เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า (thermostat)" คอยตรวจจับความเครียดระดับเซลล์ (cellular stress) และเปิดสวิตส์กลไกปกป้องร่างกายจากภายใน เมื่อเราอายุมากขึ้น ทั้งระดับและประสิทธิภาพของ Nrf2 โปรตีน จะลดลง ทำให้ปริมาณของเอ็นไซม์ที่ ทำหน้าที่ปกป้องร่างกายมีจำนวนลดลง ความเครียดระดับเซลล์จึงเพิ่มมากขึ้น

โปรแทนดิม Nrf2 เอาชนะสัญญาณความเสื่อมของสุขภาพ 70 ประการ เหนือกว่าสเต็มเซลล์, คอลาเจนและสารต้านอนุมูลอิสระทุกชนิด เพิ่มการสร้างกลูต้าไธโอนในร่างการสูงสุดถึง 300% เพิ่มการสร้างเอ็มไซม์เอสโอดีนสูงสุดถึง 34% 
เพียง 1 เม็ด เทียบเท่ากับการทานวิตมินซี 150 เม็ด 1เม็ด สามารถทำลายอนุมูลอิสระได้ถึง 1 ล้านตัวใน 1 วินาที
คุณประโยชน์
โปรแทนดิม คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประจำวัน ที่ช่วยต่อกรกับความตึงเครียดผ่านการกระตุ้น Nrf2 
ความตึงเครียดในระดับเซลล์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สำหรับทุกคน 
โปรแทนดิม ช่วยคุณลดระดับความตึงเครียดของเซลล์ผ่านทางการกระตุ้น Nrf2 ได้มากขึ้นกว่าเดิม 
Nrf2 ช่วยในการควบคุมยีนส์แห่งการอยู่รอด


ประสิทธิภาพของ : Nrf2 synergizer หรือ Protandim 
- โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้ง เส้นเลือดแข็งกระด้าง, โรคหัวใจขาดเลือด, โรคของระบบหลอดเลือด และหัวใจล้มเหลว 
- โรคของระบบประสาท รวมทั้ง อัลไซเมอร์, พาคินสัน, ALA 
- มะเร็ง (ป้องกัน) และรักษาร่วมกับการรักษาอื่นๆ 
- โรคไตต่างๆ 
- โรคเบาหวาน, โรคอ้วน 
- โรคตับต่างๆโรคเกี่ยวกับปอด รวมทั้งหอบหืด, ถุงลมโป่งพอง 
- ติดเชื้อในกระแสเลือด 
- โรคออโต้อิมมูนต่างๆ 
- โรคเกี่ยวกับลำไส้ 
- HIV/AIDS 
- Multiple clerosis 
- โรคลมชัก 


►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย/ซื้อผลิตภัณฑ์ Lifevantage
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 🙏🙏🙏 
โทร :: 0632859419

เปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก🙏🙏 🙏 

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸


แพ็คเก็ต การสมัครที่สมาชิก 
Lifevantage
เริ่มต้นราคา 4,800 บาท


### สมัครสมาชิกกับทีมงานของเราชุดโกลด์/ชุดแพลทตินั่มตอนนี้ !!!
    ทำเว็บไซต์สำหรับการขายให้ฟรีค่ะ !!!

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺เริ่มต้นธุรกิจเพียงหลักพัน สามารถต่อยอดได้หลักหมื่น หลักแสน และหลักล้านกับLifevantage ด้วยกันนะคะ